Opplysningsskilt


2 av 5Sambruksfelt Sambruksfelt slutt Gangvei Sykkelsti
Gang- og sykkelvei Sykkelfelt Gatetun Gatetun slutt
Forklaring til de ulike trafikkskilt ovenfor

  • Sambruksfelt: Buss og taxi kan kjøre i sambruksfeltet, i tillegg til motorvogn med minst samme antall som skiltet viser. Busser med max 16 passasjerplasser, og som ikke benyttes i løyvepliktig persontransport, kan også kjøre i sambruksfeltet dersom antallet personer er mer enn skiltet viser.
  • Sambruksfelt slutt: Opphevelse av sambruksfelt
  • Gangvei: Skiltet angir vei som er laget for fotgjengere
  • Sykkelsti: Skiltet angir vei som er laget for syklister
  • Gang- og sykkelvei: Skiltet angir vei som er laget for syklister og fotgjengere
  • Sykkelfelt: Syklister har et eget kjørefelt i veibanen. Trafikkreglenes bestemmelser om sykkelfelt gjelder.
  • Gatetun: Skilt angir gatetun, som er et område med fartsgrense 15 km/t, og ikke har gjennomgangstrafikk, og inn- og utkjøring er merket med kantstein. Området er laget for opphold og lek, men det er også mulig for trafikanter å kjøre der. Det vil ikke bli merket eller varslet om hindringer i veien.
  • Gatetun slutt: Skiltet angir opphevelse av gatetun.

<< Forrige Neste >>