Vikepliktskilt


1 av 1Vikepliktskilt Stoppskilt Vikeplikt for møtende trafikk Møtende trafikk har vikeplikt
Forkjørsvei Underskilt forkjørsvei Forkjørsvei slutt Forkjørskryss
Forklaring til de ulike trafikkskilt ovenfor

Kjørende har vikeplikt for kjøretøy som kommer fra høyre. Når man har vikeplikt skal man ikke hindre eller forstyrre trafikk som man viker for. Dette innebærer at man på lang avstand signaliserer til medtrafikanter at man har tenkt å vike. Derfor skal man ikke bråbremse inn mot kryss når man har vikeplikt. Man skal tydelig vise at man har til hensikt å vike. Kjørende har også vikeplikt for fotgjengere som befinner seg i gangfelt, eller på vei ut i gangfeltet. Man har vikeplikt for buss ut som blinker ut fra holdeplass, dersom fartsgrensen er 60 km/t eller lavere.

  • Vikepliktskilt: Skiltet angir at du har vikeplikt for kjørende trafikk i begge retninger
  • Stoppskilt: Skiltet angir at du skal stoppe helt opp før innkjøring på kryssende vei, og du har vikeplikt fra begge retninger. Stans skal skje foran stopplinje. Dersom stopplinje mangler, skal man stoppe så nærme den kryssende veien som mulig. Stoppskilt brukes bare i farlige eller uoversiktlige kryss.
  • Vikeplikt for møtende trafikk: Det er forbudt å kjøre inn på smal vei dersom kjøringen gjør at møtende trafikk blir hindret. Kjører man på en slik vei, må man vike plass for trafikk som kommer i mot.
  • Møtende trafikk har vikeplikt: Møtende trafikk har vikeplikt for deg, og det er møtende kjøretøy som må vike plass og eventuelt stoppe opp for at du skal kjøre uhindret på veistrekningen.
  • Forkjørsvei: Skiltet angir at du har forkjørsrett i forhold til kjørende fra sidevei eller kryssende vei. Skiltet gjelder frem til: 1) slutt på forkjørsvei-skilt, 2) vikepliktskilt, eller 3) stoppskilt.
  • Underskilt forkjørsvei: Underskiltet til forkjørsveiskiltet angir at forkjørsvei gjelder i veien som går til venstre. Kjører man til høyre i dette krysset, må man følge vanlige vikeplikt regler, eller gjeldende skilthenvisning på denne veien
  • Forkjørsvei slutt: Opphevelse av forkjørsvei. Når man passerer dette skiltet, må man vanlige regler for vikeplikt dersom andre veiskilt ikke er gjeldende.
  • Forkjørskryss: Skiltet varsler om kryss hvor man har forkjørsrett, og kryssende trafikk har vikeplikt. Skiltet gjelder kun ved første kryss.